Stipendiumid


Eesti Mikrobioloogide Ühendus on FEMS’i (Federation of European Microbiological Societies) liige ja pakub oma liikmetele suurepärast võimalust taotleda mitmeid toetusi ja stipendiume ning saada osa paljudest võimalustest ja pakkumisest. Täpsemat infot grantide, konverentside, tööpakkumiste ja palju muu kasuliku kohta leiab FEMS’i kodulehelt: http://fems-microbiology.org/ Erinevaid kuulutusi saab lugeda ning neid ka ise postitada nn. teadetetahvlile (Opportunities Board): https://fems-microbiology.org/network/opportunities-board/

FEMS rahastab nelja tüüpi grante, mida saab taotleda üksikisik/liikmesseltsi liige, ning konverentsi korraldamise granti (Meeting Organizer), mida saab taotleda esindaja kaudu selts. Grantid on mõeldud toetama noorteadlaste konverentsidel (sh FEMS’i kongressil) osalemist ja lühiajalis teadlastevahetust eri riikide vahel. Täpsem info ja taotlemise tingimused: https://fems-microbiology.org/wp-content/uploads/2019/05/FEMS-Grant-Regulations-1.pdf

FEMS’i grantid:

 • Research and Training (varasem nimetus FEMS Research Grant), taotlemise tähtajad 1. jaanuar ja 1. juuli

 • Meeting Attendance; taotlemise tähtajad 1. märts ja 1. september; taotleda saab toetust mikrobioloogiaga seotud konverentsidel osalemiseks ülemaailmselt NB! Meetme kaudu toetatakse ainult neil konverentsidel osalemist, mida FEMS juba ei sponsoreeri. FEMS’i poolt toetatud konverentside korraldajad on kohustatud pakkuma sõidustipendiume, mida saab taotleda konkreetsete konverentside kodulehtede kaudu. Nimekiri FEMS’i toetusega konverentsidest: https://fems-microbiology.org/categories/events-courses/meeting-sponsored-by-fems/

 • FEMS Congress Attendance; FEMS’i kongressiks, taotlemine kongressi kodulehe kaudu

 • FEMS-ASM Mäkelä-Cassell Award; ASM Microbe kongressiks, taotlemine kongressi kodulehe kaudu

 • Meeting Organizer; tähtajad 1. juuni ja 1. detsember; korraldatav konverents toimub 6-18 kuu jooksul peale taotluse tähtaega (nt taotledes toetust 1. juunil on kõige varasem konverentsi toimumise aeg 1.12.2019)

Research and Training grant

Taotlemise tähtajad: 1. jaanuar ja 1. juuli

Eesmärk: Stipendium on mõeldud noortele mikrobioloogia valdkonna teadlastele eksperimentaalse uurimistöö tegemiseks, metoodikate omandamiseks, koostöö arendamiseks jmt. mõne teise (soovitavalt Euroopa) riigi uurimislaborites ja ülikoolides. Vaata reegleid FEMS’i kodulehelt: https://fems-microbiology.org/fems-activities/grants/fems-research-grants/

Taotlemise tingimused:

 • Külastatav labor peab olema välisriigis (soovitavalt Euroopa riigis) ja väljaspool taotleja alalist elukohamaad;

 • Visiidi pikkus on 1-3 kuud;

 • Stipendiumi saab kasutada kuni aasta jooksul peale positiivse otsuse teadasaamist (otsusest teatatakse 2 kuu jooksul peale taotluse esitamise tähtaega);

 • Stipendiumi suuruseks on maksimaalselt 4000 eurot;

 • Stipendium katab stipendiumi taotleja reisi- ja elamiskulud, laboritöö kulusid ei kompenseerita. Taotlus peab olema realistlik ja kompenseeritakse mõistlikke kulutusi (taotletud summat võidakse vähendada vastavalt perioodi pikkusele ja sihtkohariigi elukallidusele);

 • Taotleja peab olema aktiivselt tegev mikrobioloogia-alases uurimistöös;

 • Taotlejal ei tohi olla stipendiumi taotlemise tähtajaks kõrgeima omandatud akadeemilise kraadi (BSc, MSc, PhD) saamisest möödas rohkem kui 5 aastat (lapsehoolduspuhkuse korral pikeneb aeg vastavalt eemal oldud ajale);

 • FEMS’i stipendiumi saavad taotleda kõik doktorandid (magistrikraadi saamise aeg pole oluline);

 • Stipendium antakse ühele noorteadlasele ainult üks kord (uuesti võib küsida, kui esimesel korral ei olnud taotlemine edukas);

 • Taotluse esitaja peaks olema EMÜ liige olnud vähemalt 1 aasta.

Kuidas taotlust esitada ja milliseid dokumente on vaja?

Konto luuakse ja taotlus täidetakse FEMS’i taotlussüsteemis:

https://mc.manuscriptcentral.com/fems-grants

Üles tuleb laadida järgmised dokumendid:

1) CV koos publikatsioonide nimekirjaga (oluline näidata ka kraadiõppesse asumise või kraadi kaitsmise aeg);

2) Kokkuvõte (kuni 200 sõna);

3) Vormikohane projekti tööplaan, milles põhjendatakse, milleks uurimisstipendiumi küsitakse ja esitatakse uurimisplaan ning -strateegia, oodatavad tulemused ja kasutatud kirjandus (kokku 500-1000 sõna, ~2 lk);

3) Vormikohane käsitsi allkirjastatud soovituskiri oma kraadiõppe juhendajalt/töögrupi juhilt, kus kinnitatakse, et vastuvõtva asutusega on kokkulepped sõlmitud.

Vormid saab alla laadida siit: https://fems-microbiology.org/fems-activities/grants/grants-documents/

Eduka taotluse korral lähetusest naastes tuleb 6 nädala jooksul koos vastuvõtva asutuse poolse juhendajaga täita ja esitada sisuline kokkuvõte (Report Form). Toetuse saamiseks tuleb kasutada vastavat vormi (Claim Form), see allkirjastada ja juurde lisada sõidupiletid.

Taotleja kontaktandmed lisatakse FEMS’i andmebaasi. FEMS’i tuleb saadud toetuse eest tunnustada (nt publikatsioonides, ettekannetes).

Eesti Mikrobioloogide Ühendus ootab stipendiaadilt pärast lähetusest naasmist kokkuvõtet koos 2-3 pildiga oma tööreisist, mida saame panna ühenduse kodulehele rubriiki „Sain FEMS’i stipendiumi“.

Senised FEMS’i stipendiumite saajad Eestis: FEMS Research and Training grantid Eestisse

NB! Stipendiume ei tasu küsida, kui EMÜ aastamaksud on tasumata! Info maksuvõlgade kohta Eve Elken’ilt (eve.elken@ut.ee) või EMÜ kodulehe vastavast rubriigist: https://estmikro.org/liikmeotsing/

Triinu Visnapuu

FEMS’i delegaat Eestis, FEMS’i grantikomisjoni liige