Stipendiumid


Eesti Mikrobioloogide Ühendus on FEMS’i (Federation of European Microbiological Societies) liige ja pakub oma liikmetele suurepärast võimalust taotleda mitmeid toetusi ja stipendiume ning saada osa paljudest võimalustest ja pakkumisest. Täpsemat infot grantide, konverentside, tööpakkumiste ja palju muu kasuliku kohta leiab FEMS’i kodulehelt: http://fems-microbiology.org/

Erinevaid kuulutusi saab lugeda ning neid ka ise postitada nn. teadetetahvlile (Opportunities Board): https://fems-microbiology.org/network/opportunities-board/

FEMS rahastab nelja tüüpi grante, mida saab taotleda üksikisik/liikmesseltsi liige, ning konverentsi korraldamise granti (Meeting Organizer), mida saab taotleda selts. Grantid on mõeldud toetama noorteadlaste konverentsidel (sh FEMS’i kongressil) osalemist ja lühiajalis teadlastevahetust eri riikide vahel. Täpsem info ja taotlemise tingimused on leitavad siit: https://fems-microbiology.org/fems-activities/grants/; https://fems-microbiology.org/wp-content/uploads/2017/06/FEMS-Grants_checklists_08062016.pdf

FEMS’i grantid:

 • Research and Training (varasem nimetus FEMS Research Grant), tähtajad 1. jaanuar ja 1. juuli
 • Meeting Attendance; tähtajad 1. märts ja 1. september
 • FEMS Congress Attendance; FEMS’i kongressiks
 • FEMS-ASM Mäkelä-Cassell Award; ASM Microbe kongressiks
 • Meeting Organizer; tähtajad 1. juuni ja 1. detsember

 

Research and Training grant

Taotlemise tähtajad: 1. jaanuar ja 1. juuli

Eesmärk: Stipendium on mõeldud noortele mikrobioloogia valdkonna teadlastele eksperimentaalse uurimistöö tegemiseks, metoodikate omandamiseks, koostöö arendamiseks jmt. mõne teise Euroopa riigi uurimislaborites ja ülikoolides. Vaata reegleid FEMS’i kodulehelt: https://fems-microbiology.org/fems-activities/grants/fems-research-grants/; https://fems-microbiology.org/wp-content/uploads/2016/06/Research-and-Training-Grant-Regulations.pdf

Taotlemise tingimused:

 • Külastatav labor peaks olema Euroopa riigis (ja/või riigis, kus on FEMS’i liikmesorganisatsioon) ja väljaspool taotleja alalist elukohamaad;
 • Visiidi pikkus peaks olema 1-3 kuud ning tulemused teatatakse 2 kuud peale taotluse tähtaega;
 • Stipendiumi saab kasutada kuni aasta jooksul peale positiivse otsuse tegemist;
 • Stipendiumi suuruseks on maksimaalselt 4000 eurot;
 • Stipendium katab stipendiumi taotleja reisi- ja elamiskulud, laboritöö kulusid ei kompenseerita. Taotlus peab olema realistlik ja kompenseeritakse mõistlikke kulutusi;
 • Taotleja peab olema aktiivselt tegev mikrobioloogia-alases uurimistöös;
 • Taotlejal ei tohi olla stipendiumi taotlemise tähtajaks kõrgeima omandatud akadeemilise kraadi (BSc, MSc, PhD) saamisest möödas rohkem kui 5 aastat;
 • FEMS’i stipendiumi saavad taotleda doktorandid (magistrikraadi saamise aeg pole oluline);
 • Stipendium antakse ühele noorteadlasele ainult üks kord (uuesti võib küsida, kui esimesel korral ei olnud taotlemine edukas);
 • Taotluse esitaja peab olema EMÜ liige olnud vähemalt 1 aasta (liikmeks astunud eelmisel kalendriaastal või varem);

 

Kuidas taotlust esitada ja milliseid dokumente on vaja?

Konto luuakse ja taotlus täidetakse FEMS’i taotlussüsteemis: https://mc.manuscriptcentral.com/fems-grants

Üles tuleb laadida järgmised dokumendid:

1) CV koos publikatsioonide nimekirjaga;

2) Koopia värskeima akadeemilise kraadi omistamise tunnistusest või kinnitus õppeasutusest, mis tõestab doktorandi staatust;

3) Soovituskiri liikmesseltsilt (antud juhul EMÜ esindajalt);

4) Kiri vastuvõtvalt laborilt (asutusest), milles kinnitatakse, et taotleja on sinna oodatud;

5) Stipendiumitaotluse projekt, milles põhjendatakse, milleks uurimisstipendiumi küsitakse ja esitatakse uurimisplaan ning -strateegia, oodatavad tulemused ja kasutatud kirjandus (ca 500-1000 sõna või kuni 2 lehekülge);

6) Taotleja ametlik passipilt (suurus alla 1 MB).

Eduka taotluse korral lähetusest naastes tuleb 6 nädala jooksul koos vastuvõtva asutuse poolse juhendajaga täita ja esitada sisuline kokkuvõte (Report Form). Toetuse saamiseks tuleb kasutada vastavat vormi (Claim Form), see allkirjastada ja juurde lisada sõidupiletid.

Taotleja kontaktandmed lisatakse FEMS’i andmebaasi. FEMS’i tuleb saadud toetuse eest tunnustada (publikatsioonides, ettekannetes jmt.).

Eesti Mikrobioloogide Ühendus ootab stipendiaadilt pärast lähetusest naasmist kokkuvõtet koos 2-3 pildiga oma tööreisist, mida saame panna seltsi kodulehele rubriiki Sain FEMS’i stipendiumi.

FEMS’i stipendiumite saajad Eestis: FEMS Research and Training grantid Eestisse

NB! Stipendiume ei tasu küsida, kui EMÜ aastamaksud on tasumata! Info maksuvõlgade kohta Eve Naanuri’lt (eve.naanuri@ut.ee) või EMÜ kodulehe vastavast rubriigist: https://estmikro.org/liikmeotsing/

 

Triinu Visnapuu, FEMS’i Eesti delegaat